Phleng Chat Thai: The National Anthem of Thailand

The National Anthem of Thailand is Phleng Chat Thai. Thai National Anthem was officially adopted on 10th of December 1939. The melody was first composed by Phra Chenduriyang (Peter Feit) and the lyrics were written by Luang Saranupraphan.

Thai National Anthem – Phleng Chat Thai:

Thai lyrics:

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

Thai transcription:

Prathet thai ruam lueat nuea chat chuea thai,

Pen pracha rat, phathai khong thai thuk suan,

Yu damrong khong wai dai thang muan,

duai thai luan mai, rak samakkhi,

thai ni rak sangop, tae thueng rop mai khlat,

Ekkarat cha mai hai khrai khom khi,

Sala lueat thuk yat pen chat phali,

Thaloeng prathet chat thai thawi, mi chai, chayo!

Phonetic transcription of Thai National Anthem:

[pràtʰêːt tʰaj ruːə̯m lɯ̂ːə̯t nɯ́ːə̯ ʨʰâːt ʨʰɯ́ːə̯ tʰaj] [pen prà.ʨʰaː rát | pʰà.tʰaj kʰɔ̌ŋ tʰaj tʰúk sùːə̯n] [jùː dam.roŋ kʰɔ̌ŋ wáj dâːj tʰáŋ muːə̯n] [dûːə̯j tʰaj lúːə̯n mǎːj | rák sǎ.mák.kʰiː] [tʰaj níː rák sà.ŋòp | tɛ̀ː tʰɯ̌ŋ róp mâj kʰlàːt] [ʔèːk.kà.râːt ʨàʔ mâj hâj kʰraj kʰòm kʰîː] [sà.làʔ lɯ̂ːə̯t tʰúk jàːt pen ʨʰâːt pʰá.liː] [tʰà.lɤːŋ prà.tʰêːt ʨʰâːt tʰaj tʰá.wiː | miː ʨʰaj | ʨʰá.joː]

Phleng Chat Thai - The National Anthem of Thailand

Phleng Chat Thai – Thai National Anthem English Lyrics:

Thailand unites flesh and blood of Thais,

Nation of the people; belonging to the Thais in every respect.

Long maintained [has been] the independence,

Because the Thais seek, and love, unity.

Thais are peace-loving, But at war we’re no cowards.

Sovereignty will not be threatened.

They will sacrifice every drop of their blood to contribute to the nation,

Hail the nation of Thailand, long last the victory, Hurrah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Helo National © 2023 | HAPPY NEW YEAR 2024 | Amazon Disclaimer | Contact us Page | About us | Happy New Year 2024 Messages| Happy Halloween 2022