Stand and Sing of Zambia, Proud and Free: The National Anthem of Zambia

The national anthem of Zambia is Stand and Sing of Zambia, Proud and Free. Enoch Sontonga composed it 1897. In 1973 and Act was passed which made the national anthem’s English version as the official national anthem of the country.

Zambian National Anthem – Stand and Sing of Zambia, Proud and Free in Bemba:

1st Verse of Zambian National Anthem

Lumbanyeni Zambia, no kwanga,
Ne cilumba twange tuumfwane,
Mpalume sha bulwi bwa cine,
Twaliilubula.
Twikatane bonse.

2nd Verse of Stand and Sing of Zambia

Bonse tuli bana ba Africa,
Uwasenaminwa na Lesa,
Nomba bonse twendele pamo,
Twaliilubula.
Twikatane bonse.

3rd Verse of Zambian National Anthem

Fwe lukuta lwa Zambia lonse,
Twikatane tubyo mutende,
Pamo nga lubambe mu mulu,
Lumbanyeni Zambia.
Twikatane bonse.

Chorus

Lumbanyeni,
Lesa, Lesa, wesu,
Apale calo,
Zambia, Zambia, Zambia.
Fwe bantungwa
Mu luunga lwa calo.
Lumbanyeni Zambia.
Twikatane bonse.

Stand and Sing of Zambia, Proud and Free: The National Anthem of Zambia

Zambian National Anthem – Stand and Sing of Zambia, Proud and Free in Chewa:

1st Verse

Imani timtamande Zambia,
Dziko la cimwemwe ndi umodzi,
Ife tinamenyera ufulu,
Tinapata ufuluwu,
Umodzi ndi mphamvu

2nd Verse

Africa ndiye Mayi wathu,
Dzanja la Mbuye lamdalitsa
Tiyeni tonse tigwirizane
Ndife abale m’dziko:
Umodzi ndi mphamvu.

3rd Verse

Dziko limodzi, mtundu umodzi
Ndi cilakolako cathutu
Ulemu ndi mtendere m’dziko
Monga nkwazi m’mwamba:
Umodzi ndi mphamvu.

Chorus

Timtamande,
Mlungu, Mlungu wathu,
Adalitse,
Zambia, Zambia, Zambia.
Omasuka pansi
Pa ndembela yathu.
Zambia timtamande.
Umodzi ndi mphamvu.

Zambian National Anthem – Stand and Sing of Zambia, Proud and Free in Tonga:

1st Verse

Atumutembaule Zambia,
mbotubelekela antoomwe,
Twakazunda akwaanguluka,
Akulilela,
Toonse Tuswangane.

2nd Verse

Afrika mbabaama besu,
Cisi cakalelekw’ aLeza,
Toonse tobantu tuswaangane,
Mubwanabokwabo,
Zambia Omubotu.

3rd Verse

Ciinga comwe ncotulilila,
Mbulemu aluumuno mucisi,
Mbuli Sikwaze Mbwauluka,
Zambia, omubotu,
Toonse Tuswangane.

Chorus

Atulumbe:
Leza Leza Wesu
Cisi Cesu:
Zambia, Zambia, Zambia,
Andembela,
yuunga mucisi cesu,
Zambia Omubotu,
Toonse Tuswangane.

National Anthem of Zambia with English Translation:

1st Verse

Stand and sing for Zambia, proud and free,
Land of work and joy in unity,
Victors in the struggle for our rights,
We’ve won freedom’s fight.
All one, Strong and Free.

2nd Verse

Africa is our own motherland,
Fashion’d with and blessed by God’s good hand,
Let us all her people join as one,
Brothers under the sun.
All one, Strong and Free.

3rd Verse

One land and one nation is our cry,
Dignity and peace ‘neath Zambia’s sky,
Like our noble eagle in its flight,
Zambia, praise to thee.
All one, Strong and Free.

Chorus

Praise be to God,
Praise be, praise be, praise be,
Bless our great nation,
Zambia, Zambia, Zambia.
Free men we stand
Under the flag of our land.
Zambia, praise to thee!
All one, Strong and Free.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Helo National © 2020 | HAPPY NEW YEAR 2022 | Amazon Disclaimer | Contact us Page | About us | Happy New Year 2022 Messages